Welke stoffen kan ik meten?

Er zitten enorm veel stoffen in de lucht. Sommige daarvan hebben weinig effect op ons; andere kunnen gevaarlijk zijn voor onze gezondheid. Sommige stoffen kunnen in de buitenlucht een ander effect hebben dan binnen, zoals koolstofdioxide (CO2).

Hieronder een beknopt overzicht van stoffen in de lucht die je zou kunnen meten en waarom het wel of niet zinvol is om dit te doen. Sowieso is het verstandig om eens na te denken over het gebruik van hydroxyl apparatuur om de binnenlucht te desinfecteren en te reinigen.  Een goede oplossing hiervoor is www.raycono.nl 

Ik wil graag binnenshuis fijnstof meten. Is dit zinvol?

Veel mensen brengen tegenwoordig een groot deel van hun tijd binnen door. Thuis, op het werk, en op school. Het is daarom interessant om ook binnen de luchtkwaliteit te meten. Het is zelfs extra interessant om zowel binnen als buiten te meten en te kijken of er een verschil is. De samenstelling van deeltjes in de lucht binnen en buiten komt deels overeen, afhankelijk van hoe vaak je bijvoorbeeld een raam openzet. Binnen heb je wel meer invloed op bijvoorbeeld fijnstof door activiteiten als koken/bakken, kaarsen/houtvuur branden en stofzuigen. Hoe goed je ventileert bepaalt grotendeels de concentraties van fijnstof. Het is wel goed om te bedenken dat de grenswaarden die gelden voor stoffen in de buitenlucht, niet gelden voor binnen.

Ik wil graag ozon meten. Is dit zinvol?

Nee, het is niet zo zinvol om zelf ozon te meten, omdat er weinig invloed is van lokale bronnen. Ozon is een stof die erg uniform verdeeld is, m.a.w. er ligt een deken van over Nederland. Over grote gebieden gaan de concentraties gezamenlijk omhoog en omlaag, hoofdzakelijk onder invloed van temperatuur. Ozon ontstaat uit de reactie tussen NOx en vluchtige organische stoffen (VOS). Er zijn geen directe bronnen van ozon op straatniveau. Je kunt daarom net zo goed naar de ozonmetingen van de referentiestations van het luchtmeetnet.nl kijken.

Ik wil graag ammoniak meten. Is dit zinvol?

De concentraties ammoniak in Nederland zijn zo laag dat ze geen direct gevaar vormen voor de volksgezondheid. Ammoniak meten voor de gezondheid is dus niet zinvol. Wel wordt ammoniak omgezet naar fijnstof. Fijn stof kan wel effecten hebben op de gezondheid. Vanuit de lucht kan ammoniak neerslaan op het aardoppervlak (vegetatie, bodem of water). Dit proces heet stikstofdepositie. Bij een hoge stikstofstofdepositie gaat de biodiversiteit van de natuur achteruit. Stikstofdepositie is niet gemakkelijk te meten.

Ik wil graag CO2 meten. Is dit zinvol?

CO2 meten in de buitenlucht niet relevant; de concentraties CO2 buiten zijn te laag om direct van invloed te zijn op onze gezondheid. Voor binnen, in huis of op het werk, zou het wel interessant kunnen zijn om CO2 te meten. Binnen kunnen de concentraties snel hoger worden, bijvoorbeeld als er veel mensen in een ruimte zijn en de ventilatie slecht is. Dit kan leiden tot bijvoorbeeld hoofdpijn en vermoeidheid. Een hoge CO2-concentratie is een teken dat er beter geventileerd moet worden.